Nauka Jazdy Pabianice Auto Szkoła OSK KELLER

Egzamin wewnętrzny

Nauka jazdy

Egzamin wewnętrzny

Pytania, czy muszę zdawać egzamin wewnętrzny? Czy egzamin wewnętrzny jest obowiązkowy? Dlaczego moja koleżanka lub kolega nie mieli takiego egzaminu? Jak powinien wyglądać egzamin wewnętrzny? Zadawane są przez kursantów notorycznie. W naszej szkole dokładnie tłumaczymy jak, dlaczego, kiedy i po co przeprowadza się egzamin wewnętrzny. Niestety wątpliwości pojawiają się dlatego że nie wszystkie auto szkoły stosują się do przepisów które mówią jak przeprowadza się kurs nauki jazdy.

Przepisy, które dotyczą szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zawarte są:

  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Z późniejszymi zmianami.

Egzamin wewnętrzny - co to takiego?

Kurs nauki jazdy ma za zadanie przygotować osobę szkoloną do samodzielnego prowadzenia pojazdu. Egzamin wewnętrzny to obowiązkowa część kursu nauki jazdy wynikająca z Ustawy o kierujących pojazdami. Egzamin wewnętrzny weryfikuje poziom wiedzy jaki osoba szkolona zdobyła na kursie prawa jazdy zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. A przede wszystkim czy poziom zdobytych umiejętności jest wystarczający do zdania egzaminu państwowego oraz samodzielnego poruszania się pojazdem.

Egzamin wewnętrzny przeprowadza się po minimalnej ilości godzin w przypadku kategorii B prawa jazdy po 30 godzinach teorii i 30 godzinach praktyki.

Egzamin wewnętrzny to taka „matura” która ma za zadanie sprawdzić czego kandydat na kierowcę nauczył się w trakcie tej minimalnej ilości godzin przewidzianej dla danej kategorii prawa jazdy. W przypadku pozytywnego wyniku w pierwszej kolejności egzamin wewnętrzny teoretyczny a w drugiej egzamin wewnętrzny praktyczny. Ośrodek Szkolenia Kierowców aktualizuje i potwierdza wyniki tych egzaminów w teleinformatycznym systemie służącym do obsługi Profilu Kandydata na Kierowcę.

Co w przypadku jeśli wynik egzaminu wewnętrznego jest negatywny?

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym ma obowiązek opanować niezbędny materiał w stopniu umożliwiającym zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Natomiast w przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego praktycznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

Zapamiętaj!

Wiele osób myśli takimi kategoriami jak w szkole kiedy mają się przygotować do klasówki, kartkówki czy odpowiedzi. Najczęściej wychodzimy z założenia dobra uda się będę miał „farta”. W przypadku tych egzaminów nic od tak, nie udaje się. Komputera nie oszukasz, a na egzaminie praktycznym nie ma skali ocen od 1 do 6 obowiązuje, można to tak nazwać system 0 lub 1.

Brak sumiennego przygotowania lub zbyt luzackie podejście do kursu i egzaminu narazi Cię na duże koszty. Jedno podejście do egzaminu państwowego teoretycznego kosztuje 50,00 zł  a praktycznego 180,00 zł. Warto również wspomnieć o czasie jaki stracisz robiąc sobie kolejną wycieczkę na kolejny egzamin. Poza tym każdy kursant przed egzaminem państwowym inwestuje w dodatkowe godziny jazdy w celu przećwiczenia zadań egzaminacyjnych.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Art. 23.

1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa się w formie:

1) kursu;

2) zajęć szkolnych – w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i obejmuje:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,

b) obowiązków i praw kierującego pojazdem;

2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką jazdy”, przeprowadzaną:

a) na placu manewrowym,

b) w ruchu miejskim oraz

c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;

3) naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych;

4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej „egzaminem wewnętrznym”.

3. Wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.

4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.

4a. Część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w ust. 4, w przypadku zajęć przeprowadzonych w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się po zakończeniu zajęć teoretycznych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

§ 19. Egzamin wewnętrzny składa się z części:

1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego
wyniku z części teoretycznej egzaminu ‒ jeżeli jest wymagana.

§ 20. 1. Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

2. Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.

§ 21. 1. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.

2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy.

5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.

7. Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie.

8. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Rozdział 4
Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

§ 19. 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;

2) w sali, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d.

2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie
teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

5. Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź;

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku
uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 20. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

3. Przepis § 19 stosuje się.

§ 21. 1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator, rozpoczynając egzamin:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

§ 22. 1. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania:

1) dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

a) nazwisko i imię osoby egzaminowanej,

b) numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia – jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL,

c) zakres egzaminu państwowego,

d) numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,

e) liczbę błędów – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,

f) wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów;

2) przedstawia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych – dotyczy osób, które uzyskały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.

2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – zgodnie
z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz dwóch losowo wybranych zadań określonych
w poz. 2–5 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami
oceny określonymi w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli
nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 1
do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika
nr 1 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania;
w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań
przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób
zakwalifikowanych na egzamin;

2) wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:

b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może
zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne,
a wynik egzaminu jest pozytywny.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy podczas
części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii
prawa jazdy.

3. Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym
podczas części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1 w sposób określony dla tej
kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM.

§ 24. 1. Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują w ramach części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania tej części egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

§ 25. Zadania egzaminacyjne przeprowadzane w ramach części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym jest przeprowadzany ten egzamin.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu egzaminator:

1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu na podstawie dokumentów,
o których mowa w § 12 ust. 1, oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób
zakwalifikowanych na egzamin, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) w przypadku obecności na egzaminie:

a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy
oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1,

b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56
ust. 8 ustawy, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1;

3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko
w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;

5) potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu
z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;

6) potwierdza spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli
nr 1 albo 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych
z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową – nie dotyczy osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku, gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe; w przypadku głuchych lub niedosłyszących osób egzaminowanych dopuszcza się inne formy porozumiewania się egzaminatora z osobą egzaminowaną;

3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

4) w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;

5) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli
nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 11, poz. 10,
poz. 7, poz. 8, poz. 9 i poz. 6;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego podając informację o nazwie zadania, w którym został popełniony błąd; w przypadku określonym w § 12 ust. 2 lub przerwania egzaminu, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu;

7) egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym;

8) jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym albo w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii – pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;

9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne w ramach części praktycznej egzaminu
przeprowadzanej w ruchu drogowym,

b) egzamin przerwano zgodnie z § 16 ust. 1,

c) wystąpiły okoliczności określone w § 12 ust. 2.

2. Egzaminator bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej egzaminu:

1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny uzyskania negatywnego wyniku;

2) wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu oraz wynik egzaminu;

3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

3. Czynności określone w ust. 2 pkt 2 i 3 mogą być wykonywane z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych ośrodka egzaminowania, lub potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2659)

Załącznik nr 1 ZADANIA EGZAMINACYJNE, KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ ORAZ ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ MOGĄCE SKUTKOWAĆ PRZERWANIEM EGZAMINU

TABELA NR 1  (Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dla kat. B prawa jazdy)

Poz.Zadania egzaminacyjneKategoria prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.B
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.B
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.B

TABELA NR 3  (Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym – szczegółowo dla kat. B prawa jazdy).

Poz.Zadania z tabeli nr 1Kryteria oceny
11

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

1) poziom oleju w silniku,
2) poziom płynu chłodzącego,
3) poziom płynu hamulcowego,
4) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
5) działanie sygnału dźwiękowego,
6) działanie świateł pozycyjnych,
7) działanie świateł mijania,
8) działanie świateł drogowych,
9) działanie świateł hamowania „STOP”,
10) działanie świateł cofania,
11) działanie świateł kierunkowskazów,
12) działanie świateł awaryjnych,
13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz przednich – jeżeli występują.

1.1 Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:
1) na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;
2) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe;
3) w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł, o których mowa w pkt 9 i 10, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł;
4) losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej jest dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje jeden element spośród elementów określonych w pkt 1–5 oraz jeden element spośród elementów określonych w pkt 6–13; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów
części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
21Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówka i zapięcie pasa bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.
2.1 Sposób wykonania części zadania określonego w poz. 2:
1) w lewym lusterku osoba egzaminowana widzi lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem;
2) w prawym lusterku osoba egzaminowana widzi prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;
3) w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana widzi przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem;
4) zagłówek jest ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.
62Sposób wykonania zadania:
1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
  1. zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
  2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
  1. w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
  2. w przypadku wykonywania zadania pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności w zakresie kategorii AM*, B1 i B, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,
  3. w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas,
96Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu
zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

TABELA NR 6 (Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym dla kat. B prawa jazdy)

Poz.Zadania egzaminacyjne
1Włączanie się do ruchu.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C, C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):
1) prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem
przepisów ruchu drogowego,
2) skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd
musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,
3) równoległe pomiędzy dwoma pojazdami – wjazd tyłem – wyjazd przodem (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru
jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego
– w przypadku błędnego wykonania manewru parkowania jest możliwe wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12Wykonanie, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM i T.
24Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
1) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
2) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut, a osoba niepełnosprawna, mająca niedowład kończyn
dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania nie więcej niż 30 minut.
25.1Sposób wykonania rozprzęgania obejmuje podjęcie w możliwej do wykonania kolejności następujących czynności:
1) uruchomienie hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika;
2) zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy);
3) odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem przez umieszczenie ich we właściwym miejscu);
4) wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę;
5) rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem);
6) ustawienie pojazdu obok przyczepy.
26Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana dokonuje zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana utrzymuje prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).
* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

TABELA NR 7

Poz.Rodzaj uprawnieńMinimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1Prawo jazdy kategorii:
AM,10
A1, A2, A, B+E, T,25
B1, B,40
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.45
2Pozwolenie35

Tabela nr 9

Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie zamieszkania.
8Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

WZÓR NR 1
ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
NA PRAWO JAZDY