Nauka Jazdy Pabianice Auto Szkoła OSK KELLER

Egzamin Państwowy WORD

Nauka jazdy

Egzamin Państwowy WORD

Egzamin państwowy kandydaci na kierowców zdają w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czy egzamin państwowy jest łatwy?

Tak, pod kilkoma warunkami:

 1. Otrzymałeś do nauki profesjonalne pomoce naukowe które zapewnią w przystępny sposób przyswajanie wiedzy oraz dostęp do bazy pytań egzaminacyjnych, dotyczy to zarówno kursu stacjonarnego jak i kursu e-learning,
 2. Teoria- wykłady- (kurs stacjonarny) przeprowadzony był rzetelnie- zrozumiałeś wszystkie omawiane zagadnienia a w razie braku zrozumienia mogłeś zadać pytania lub poprosić o ponowne wytłumaczenie,
 3. Teoria e-learning (nauka zdalna)- obowiązkowość, systematyczność umiejętność samodzielnej nauki,
 4. Zajęcia praktyczne- 
 5. Egzamin wewnętrzny (weryfikacja umiejętności kursanta) przeprowadzony był rzetelnie, nie był naciągany a jeśli była potrzeba wziąłeś dodatkowe godziny aby uzyskać wszelkie umiejętności skorzystałeś z tego. Egzamin wewnętrzny nie tylko weryfikuje umiejętności ale i uodparnia Cię na działanie stresu. Każdy kolejny 

Przepisy, które dotyczą szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zawarte są:

 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Rozdział 4
Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

§ 19. 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;

2) w sali, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d.

2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla maksymalnie 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie
teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

5. Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź;

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości:

a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania albo do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku
uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 20. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

3. Przepis § 19 stosuje się.

§ 21. 1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator, rozpoczynając egzamin:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

§ 22. 1. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania:

1) dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

a) nazwisko i imię osoby egzaminowanej,

b) numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia – jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL,

c) zakres egzaminu państwowego,

d) numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,

e) liczbę błędów – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,

f) wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów;

2) przedstawia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych – dotyczy osób, które uzyskały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.

2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.

Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

b) dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dwa losowo wybrane zadania określone w poz. 2–5 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,

c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;

2) wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
– nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
– nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia – w zakresie pozwolenia,

b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.

3. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w § 10 ust. 5, podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1 w sposób określony dla tej kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM.

§ 24. 1. Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

§ 25. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) w przypadku obecności na egzaminie:

a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1,

b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1;

3) upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;

4) przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;

5) potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;

6) potwierdza spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową – nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe; w przypadku głuchych lub niedosłyszących osób egzaminowanych dopuszcza się inne formy porozumiewania się egzaminatora z osobą egzaminowaną;

3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

4) w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;

5) w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;

6) egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

7) egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym;

8) jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym albo w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii – pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;

9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,

f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6.

2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;

2) wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;

3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

3. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

§ 29. Stanowiska wymienione w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia:

1) powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m – wymiary pola określone w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii; dopuszcza się wyznaczenie stanowisk liniami w innym kolorze w przypadku wykorzystania już koloru białego i żółtego;

2) powinny posiadać na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka powinna wynosić co
najmniej 0,5 m; wysokość tyczki powinna wynosić co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii B1 lub B prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie powinny naruszać wymiarów stanowiska
(nie dotyczy stanowisk w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A); zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A; dopuszcza się użycie pachołków o wysokości co najmniej 0,3 m w przypadku stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;

3) mogą posiadać wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;

4) powinny być wyposażone w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie – dotyczy zadania określonego w tabeli nr 11 poz. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM ORAZ KRYTERIA OCENY WYKONANIA TYCH ZADAŃ

Tabela nr 1

ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Tabela nr 2 (w tabeli poniżej wymienione są zadania egzaminacyjne przewidziane dla kategorii B prawa jazdy).

Poz.Zadania egzaminacyjneKategoria prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego  odstawowych elementów  pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.B
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.B
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.B

Tabela nr 4 (w tabeli poniżej wymienione są zadania egzaminacyjne przewidziane dla kategorii B prawa jazdy).

Poz.Poz. zadania
z tabeli nr 2
Kryteria
123
11

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. poziom oleju w silniku,
 2. poziom płynu chłodzącego,
 3. poziom płynu hamulcowego,
 4. obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
 5. działanie sygnału dźwiękowego,
 6. działanie świateł pozycyjnych,
 7. działanie świateł mijania,
 8. działanie świateł drogowych,
 9. działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. działanie świateł cofania,
 11. działanie świateł kierunkowskazów,
 12. działanie świateł awaryjnych,
 13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych – jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
22

1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania
  zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

 1. zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
 2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dotyczy prawa jazdy kat.  B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T.

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

 1. w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
 2. w przypadku kategorii AM*, B1 i B przeprowadzanej pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,
 3. w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
56

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.
Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Tabela nr 7 (egzamin w ruchu drogowym)

Poz.Zadania egzaminacyjne
1Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.
5Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.
6Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*.
10Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):

 1. prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
 2. skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
 3. równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik; parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12

Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

 1. możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);
 2. zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
 3. miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*.
14Przejazd przez tunel*.
15Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego.
16Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest to możliwe.
17Wykonanie manewru omijania – jeżeli jest to możliwe.
18Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 1. w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;
 2. manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
25

Rozprzęganie (zadanie kategoria E do C)

26

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D +E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

27

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu,
natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Tabela nr 8

Poz.Rodzaj uprawnieńMinimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1Prawo jazdy kategorii:
AM,10
A1, A2, A, B+E, T,25
B1, B,40
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.45
2Pozwolenie35

WZÓR NR 1
ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
NA PRAWO JAZDY

ZOBACZ FILM PRZEDSTAWIAJĄCY EGZAMIN PAŃSTWOWY

Film przedstawiający część praktyczną egzaminu państwowego prawa jazdy kat. B na placu manewrowym.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi